СКИ Зона Мальовица

*** Мальовица Ви очаква за летни приключения в планината! ***

Актуална информация за писти и съоръжения

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ СКИ ЗОНА

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

І. ОБХВАТ

1.1. Настоящите общи условия се отнасят за:

предоставянето на услуги по продажба на и карти за въжени линии ( ски влекове), превозващи пътници, както и самото превозване с въжените линии;
уреждането на спорове, възникнали във връзка с тези услуги;
правилата за ползване на услугите и съоръженията в ски центъра (ски писти, ски пътища, въжени линии, транспортни ски ленти и др.) от туристите и самото предоставяне на ползването на ски пистите;
правилата за безопасно поведение на туристите;
правилата за контрол върху спазването на установения ред в ски центъра в к.к. Мальовица от страна на „ВИ АЙ ХЪНТИНГ“ ООД.
II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Ски пистите в ски зоната на курортен комплекс Мальовица са достъпни, обезопасени и ясно обозначени. Поддръжката на пистите се осигурява от квалифициран обслужващ персонал в съответствие с нормите за безопасност, с необходимата техника и оборудване за поддържането им и съобразено с конкретните метеорологични условия и характера на терена.

2.2. Пътническите въжени линии (влекове) в ски центъра в к.к. Мальовица са изградени и функционират в съответствие с приложимите законови разпоредби в Република България, отговарят на условията за безопасност, обслужват се от квалифициран персонал и се контролират от съответните държавни органи – Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ гр. София.

2.3. Работното време на ски пистите в ски центъра в к.к. Мальовица е в съответствие с работното време на обслужващите ги пътнически въжени линии (съоръжения) и е съобразено с конкретните метеорологични условия и потенциална лавинна опасност.

2.4. Ръководството на „ВИ АЙ ХЪНТИНГ“ ООД има право по своя преценка да затваря ски писти и пътнически въжени линии по съображения за безопасност на туристите в следните хипотези:

при неподходящи конкретни снежни/климатични условия;
при необходимост от техническо обслужване на въжените съоръжения;
при обработка на ски пистите;
в други хипотези предвидени в действащото законодателство.
2.5. Туристите, ползващи ски центъра в к.к. Мальовица, са длъжни да се запознаят с настоящите общи условия и правила за ползване и да се съобразяват безусловно с техните разпоредби. Те са длъжни да спазват указанията и ограниченията, обявени публично на информационните табла, разположени в ски центъра, както и с инструкциите, давани от персонала, обслужващ ски центъра, относно правилното използване на ски пистите и въжените линии, с цел ограничаване риска от инциденти и избягване на прекъсване на работата на съоръженията в ски-центровете.

2.6. Туристите (а в случай, че са малолетни или непълнолетни – техните родители или пълнолетни придружители) на своя отговорност и на свой риск карат ски/сноуборд по ски пистите в ски центъра на к.к. Мальовица.

2.7. „ВИ АЙ ХЪНТИНГ“ ООД обръща СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ на всички туристи и гости на курорта, че упражняването на снежни спортове (ски, сноуборд и др., характеризиращи се с директно или опосредено движение върху заснежена или заледена повърхност) носи сериозни рискове, а отговорността за тези рискове е изцяло на всеки отделен турист. Карането или обучението за каране на ски и/или сноуборд, вкл. упражняването на други занимания върху заснежена или заледена повърхност, ползването на въжените линии, е опасен спорт (занимание), който може да доведе до болка, до тежка травма или нараняване, до смърт и/или имуществена вреда за практикуващото го лице (турист) и готовността за понасянето им се преценява предварително от всеки един турист (практикуващо лице, потребител на услуга). „ВИ АЙ ХЪНТИНГ“ ООД не носи отговорност или каквито и да било последици за качеството на преценката по смисъла на предходното изречение или за нейната липса, вкл. и за неблагоприятните последици от какъвто и да било характер – личен (неимуществен) или имуществен, претърпяни от който и да било потребител на предоставени услуги (скиор, сноубордист, турист) или ползвател на ски-центровете в курорта.

2.8. Условията по пистите и трасетата в ски центъра търпят постоянни промени вследствие на метеорологичните условия и вследствие използването им и това представлява част от рисковете, свързани с упражняването на снежни (зимни) спортове. Други такива рискове, макар и неизчерпателно посочени са: промяна в параметрите на снега, наклона и терена, лед и заледявания, неравности, оголили се камъни, дървета и други форми на горска растителност или отломки (над и под повърхността), голи участъци, стълбове на лифтове, съоръжения и стълбове на електро- и други проводни мрежи, огради или липса на такива, оборудване за производство на сняг, машини за поддържане на снега по пистите, както и техни отделни компоненти, моторни превозни средства върху сняг, както и други препятствия, създадени от природата или човека и особености на терена в рамките на маркираните писти и трасета или извън тях, както и сблъсък с оборудване, препятствия или други участници в снежните (зимни) спортове, вкл. липса на електричество и последващото спиране на въжените линии и ски ленти.

2.9. „ВИ АЙ ХЪНТИНГ“ ООД ПРЕДУПРЕЖДАВА И ИНФОРМИРА, че всички рискове, посочени макар и неизчерпателно в настоящите Общи условия, носят сериозна опасност от дискомфорт (физически и/или емоционален), от травматични увреждания от различна степен, от тежки поражения на здравето и дори от смърт.

2.10. Преди да започне да използва услугите, предоставяни в ски центъра в к.к. Мальовица и в частност от „ВИ АЙ ХЪНТИНГ“ ООД, всеки турист е длъжен да внимателно да прецени своето моментно психическо и физическо състояние, конкретните снежни/климатични условия и възможната им бърза промяна, дали е в състояние и дали притежава ли нужното ниво умения за извършване на съответните действия– каране на ски/сноуборд по ски пистите в ски центъра и/или използване на прилежащите към тях въжени линии (лифтове, ски влекове, вкл. и ски ленти), както и да направи задължителна преценка за готовността да поеме рисковете визирани в настоящите Общи условия. Всяка последица от липсата на такава преценка или от нейната неточност е изцяло в тежест и за сметка само на лицето (скиор, сноубордист, турист и пр.), което не я е направило или я е направило неточно.

2.11. Туристите (а в случай, че са малолетни или непълнолетни – техните родители или пълнолетни придружители) носят изцяло лична отговорност за състоянието на екипировката си и за правилната настройка на ски/сноуборд автоматите и са длъжни да поддържат екипировката си в изправност.

2.12. „ВИ АЙ ХЪНТИНГ“ ООД не носи отговорност и не изплаща обезщетения и компенсации от какъвто и да било вид и за каквито и да било последици при получени травми, други увреждания и/или при смърт, вследствие злополуки с туристи в ски центъра, които не са функция единствено и само от поведението на „ВИ АЙ ХЪНТИНГ“ ООД. С цел избягване на всякакво съмнение всеки потребител на предоставяни от „ВИ АЙ ХЪНТИНГ“ ООД услуги е информиран за липсата на такава отговорност посредством осигурен публичен достъп до настоящите общи условия, чрез предоставянето им на потребителите на касите за продажба на карти и не може да предявява претенции към „ВИ АЙ ХЪНТИНГ“ ООД, неговите собственици или персонал за претърпени травми, неудобства и/или наранявания при използването на съоръженията и въобще при ползване на услуги предостaвяни от „ВИ АЙ ХЪНТИНГ“ ООД.

2.13. В цената на лифт картата, предоставяна от „ВИ АЙ ХЪНТИНГ“ ООД на клиентите му, е включена застраховка „Злополука“ валидна само през зимния сезон и само за маркираните писти и връзките между тях в рамките на обявеното работното време. Застраховката включва:

Първична помощ на ски пистата;
Безплатно транспортиране на пострадалия със специализирано спасително средство до медицински пункт;
2.14. „ВИ АЙ ХЪНТИНГ“ ООД не носи отговорност и няма задължение да прави за своя сметка и да предоставя на туристите, ползващи услуги в ски центъра на к.к. Мальовица, застраховка със застрахователно покритие на основните рискове – смърт и трайна загуба на трудоспособност, медицински разноски и репатриране. Всеки турист може по свое желание и усмотрение да сключи индивидуална застраховка с такова застрахователно покритие.

ІІІ. ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СКИ ЦЕНТЪРА

3.1. Работното време на всички ски писти е съобразено с работното време на обслужващите ги въжени линии и е без почивен ден, освен в случай на извънредни събития, налагащи затваряне на ски писта/-и.

3.2. Не се разрешава карането на ски/сноуборд по ски пистите извън обявеното работно време и след обявения час на затваряне.

3.3. Не се разрешава използването на въжените линии и/или карането на ски/сноуборд от лица във видимо нетрезво състояние и/или под влиянието на наркотични и упойващи вещества.

3.4. Забранява се движението на моторни шейни и АТВ-машини по ски пистите в ски центъра, както през деня, така и през нощта. Изключение се прави само в случаите, в които има необходимост от спешна медицинска помощ, намеса на полицията или възникнал технически проблем по съоръженията на „ВИ АЙ ХЪНТИНГ“ ООД.

ІV. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНО ПОВЕДЕНИЕ НА ТУРИСТИТЕ И СКИОРИТЕ В СКИ ЦЕНТЪРА НА К.К. МАЛЬОВИЦА:

4.1. Общи правила

4.1.1. Всеки скиор/сноубордист/ски бегач е длъжен да използва само обозначените и отворени ски писти и да се съобразява с всички поставени маркировки и знаци.

4.1.2. Карането извън обозначените писти, извън обявеното работно време и час на затваряне на съответния ски център, както и несъобразяването със затворени писти и/или участъци от тях, е забранено и във всеки случай става на собствен риск и е само за сметка на всеки скиор/сноубордист.

4.1.3. Всички туристи са длъжни с поведението си на пистите и при ползването на въжените линии да не застрашават или да не затрудняват себе си и останалите туристи.

4.2. Правила за поведение на туристите, ползващи ски или сноуборд:

4.2.1. Правилата се отнасят за всички потребители, ползващи ски или сноуборд в к.к. Мальовица. Всеки скиор или сноубордист трябва да е запознат с тях и да ги спазва.

4.2.2. Потребителите, практикуващи ски или сноуборд, следва:

1. да съобразяват скоростта и начина си на придвижване с възможностите си, с особеностите на терена, снежната покривка, климатичните условия и натовареността на движението; да не застрашават или затрудняват останалите скиори и сноубордисти; да упражняват пълен контрол върху ските или сноуборда си, така че при необходимост да бъдат в състояние да променят посоката си на движение или да спрат;

2. да намаляват скоростта на участъци с лоша видимост, в близост до строежи или препятствия, на пресечни точки, при разклонения, при мъгла, при пренаселеност, на тесни места или при наличието на начинаещи;

3. да бъдат отговорни не само за поведението си на пистата, но и за изправното състояние на екипировката, която използват; това важи и в случаите, когато се използва неконвенционална екипировка (видоизменена, прототипна и т.н.);

4. да спазват следните правила на движение по пистата:

а) движещите се отпред лица са с предимство; движещите се отзад лица не трябва да застрашават по никакъв начин тези пред тях, като за целта се движат на подходящо разстояние;

б) при изпреварване изпреварващият осигурява достатъчно място на изпреварвания за всяко съзнателно или несъзнателно движение на последния; изпреварващият скиор или сноубордист е изцяло отговорен за извършването на маневрата по начин, който не затруднява изпреварвания; това важи до пълното приключване на маневрата и също така при случаите, когато се задминават спрели скиори или сноубордисти;

в) спирането в тесни участъци на пистата или в писти с намалена видимост е разрешено само в краен случай, като спрелият при първа възможност незабавно се изтегля; след спиране повторното включване в движението по пистата да става по безопасен начин, без риск от сблъскване;

г) след падане пистата се освобождава възможно най-бързо;

д) на кръстовищата предимство имат идващите отдясно;

е) придвижване, обратно на посоката на движение, както и качването и слизането без ски или сноуборд трябва да се извършват встрани от ски пистата;

5. да се съобразяват с всички знаци и маркировки и да ползват писти, съответстващи на техните технически и физически умения;

6. да дават предимство на пистовите и спасителни служби, както и на предвидените превозни средства и по никакъв начин да не възпрепятстват техния път;

7. при злополука да обезопасяват пострадалия и незабавно да уведомяват спасителната служба на телефон 1470 или 112.

4.3. Всички други алтернативни форми на спускане по ски пистите и връзките между тях са забранени, в т.ч., но не лимитирано до: ски/сноубайкове, еърбордс, излитане от и кацане на писта с едно крило, фет байкс и др.

4.4 Спускането с шейни е разрешено само в един, изрично определен, обособен и обезопасен за целта участък от ски зоната.

V. УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ, ПРОДАЖБА, ВАЛИДНОСТ И ПОЛЗВАНЕ НА И ЛИФТ КАРТИ ЗА ВЪЖЕНИТЕ ЛИНИИ В СКИ ЦЕНТЪРА НА К.К. МАЛЬОВИЦА

5.1. Всички видове лифт карти за ползване на въжените линии в ски центъра в к.к. Мальовица се издават и продават само и единствено от „ВИ АЙ ХЪНТИНГ“ ООД на касите на дружеството, разположени на Меча поляна, както и на рецепцията на хотел „Мальовица“.

5.2. Цените на различните видове лифт картите са в български лева с включен ДДС и са обявени от „ВИ АЙ ХЪНТИНГ“ ООД на сайта на ски зоната, както и на всяка каса, на която се извършва продажба на лифт карти. Ценоразписът е поставен на видно място на касите на дружеството.

5.3. Работното време на касите за продажба на лифт карти и и е от 08:30 до 16:00 часа, без почивен ден.

5.4. По преценка на ръководството на „ВИ АЙ ХЪНТИНГ“ ООД работното време на касите за продажба на лифт карти може да бъде инцидентно намалено.

5.5. „ВИ АЙ ХЪНТИНГ“ ООД издава и продава следните видове лифт-карти за ползване на въжените съоръжения в ски центъра в к.к. Мальовица:

5.5.1. Сутрешна полудневна лифт карта, даваща възможност да се ползват всички действащи въжени съоръжения, транспортните ски ленти и писти в ски-центровете от 8:30 до 12:30ч.

5.5.2. Следобедна полудневна лифт карта, даваща възможност да се ползват всички действащи въжени съоръжения, транспортните ски ленти и писти в ски-центъра следобед от 12:00ч. до края на работното време на въжените линии;

5.5.3. Еднодневна лифт карта, даваща възможност за ползване на всички действащи въжени съоръжения , транспортните ски ленти и писти в ски центровете в рамките на тяхното работно време;

5.5.4. Двудневна, тридневна, четиридневна, петдневна, шестдневна и седемдневна лифт карти, даващи възможност да се ползват всички действащи въжени линии, транспортните ски ленти и писти в ски центровете в рамките на работното време на въжените линии от датата на закупуване на съответната карта до края на работното време на ски центровете на датата, в която изтича нейната валидност;

5.5.5. Лифт карта за шест непоследователни дни, даваща възможност да се ползват всички действащи въжени линии, транспортните ски ленти и писти в ски центровете в рамките на работното време на въжените линии от датата на закупуването й до края на работното време на датата, на която се закрива ски-сезона в ски-зоната на к.к. Мальовица.

5.5.6. Сезонна лифт карта, даваща възможност да се ползват всички действащи въжени линии, транспортните ски ленти и писти в ски центъра в рамките на работното време на въжените линии oт датата на закупуването й до края на работното време на датата, на която се закрива ски-сезона в ски-зоната на к.к. Мальовица.*

* Забележка: Периодът на валидност на сезонната лифт карта подлежи на промяна при неблагоприятни метеорологични условия или други форсмажорни обстоятелства. „ВИ АЙ ХЪНТИНГ“ ООД си запазва правото да променя датите на откриване и закриване на ски-сезона в ски-зоната на к.к. Мальовица по своя преценка при наличието на фактори и обстоятелства, застрашаващи безопасността на клиентите. В тази хипотеза клиентите, закупили сезонни лифт карти, нямат право на компенсации за неизползвани дни от периода на валидност, посочен в картите.

5.5.7. Сезонните карти за лица навършили 7 години, но ненавършили 19 години, се продават на каса по цени, определени в Ценоразписа.

5.5.8. Сезонната делнична лифт карта важи през делнични работни дни за всички съоръжения. Тази лифт карта не е валидна през официалните почивни дни, изброени в чл. 154, ал. 1 от КТ, както и през делнични неприсъствени дни, определени съгласно правилото на чл. 154, ал. 2 от КТ.

5.6. Сезонните лифт карти, издадени на носители за многократно ползване, съдържат име и фамилия на ползвателя.

5.7. В цената на всяка закупена лифт карта е включена застраховка при превоз на пътници при транспортирането им с пътнически въжени линии и транспортни ски ленти и застраховка „Злополука“ за ски центъра (обхващащи обозначените/маркираните писти, пътища и връзки между тях) в к.к. Мальовица, валидна само през зимния сезон и която покрива разходи за издирване, търсене при нещастен случай на ски пистите, оказване на първа помощ на пистата или в спасителен пост на ПСС и транспортиране на застрахованото лице със специални спасителни средства до най-близкия медицински пункт.

5.8. Всяко лице, закупило лифт карта, е длъжно да пази картата и касовата бележка за закупуването й за проверка на нейната редовност от оторизираните за това лица.

5.8.1. Оторизирани да извършват проверка на ползваните от туристите лифт карти при подхода към въжените линии, са служителите на „ВИ АЙ ХЪНТИНГ“ ООД, осъществяващи контрол на достъпа до въжените линии и следящи за спазването на правилата на ски зоната на територията на ски пистите.

5.8.2. За нередовна по смисъла на настоящите общи условия се счита следната лифт карта:

детска лифт карта, ползвана от лице, навършило 12 години;
лифт карта за лица на 14-18 и 64+ години, използвана от лице, което не може да удостовери правото на ползване на съответната карта при проверка;
лифт карта за лице с увреждания, използвана от лице, което не може да удостовери правото на ползване на съответната карта при проверка;
лифт карта с подправен срок на валидност или такава с нарушена цялост, от която не може да се установи срокът на валидност;
лифт карта, използвана едновременно от две лица.
5.9. Всяко лице, закупило билет или лифт карта, е длъжно при поискване да покаже билета/лифт картата на оторизираните лица за проверка на нейната редовност.

5.10. Забранено е продаването извън касата и препродаването на лифт карти на територията на к.к. Мальовица.

5.11. Лицата, закупили лифт карти, нямат право по каквато и да е причина да ги преотстъпват за ползване или да ги препродават на други лица.

5.12. При констатирани от оторизирани лица нарушения, преотстъпените/продадени/препродадени/подправени лифт карти се анулират и отнемат.

5.13. Условия за закупуване на лифт карти за лифтови съоръжения в к.к.“Мальовица“:

5.13.1.При наличие на основание за ползване на повече от едно намаление може да се ползва само едно от тях (без натрупване) по избор на правоимащите.

5.13.2.Сутрешната полудневна карта важи до 12:30 ч. на посочената върху картата дата.

5.13.3.Следобедната полудневна карта важи след 12:00 ч. до края на работното време на съоръженията на посочената върху картата дата.

5.13.4.Деца до 7 ненавършени години ползват лифтовите съоръжения безплатно.

5.13.5.Цените на лифт карти „7-13 вкл.“ важат за деца от 7 до 13 навършени години.

5.13.6.Цените на лифт карти „14-18 вкл.“ важат за лица на възраст от 14 до 18 навършени години, закупуват се лично на каса срещу представяне на лична карта, заверена ученическа карта или студентска книжка.

5.13.7.Цените на лифт карти „19-63 вкл.“ важат за лица на възраст от 19 до 63 навършени години.

5.13.8.Цените на лифт карти „64+“ важат за лица над 64 години, закупуват се лично на каса срещу представяне на лична карта

5.13.9.Лифт карта за 6 непоследователни дни не дава право за ползване на съоръженията в два последователни дни без прекъсване.

5.13.10.Лифт карта за нощно каране, даваща право за ползване на влекове „Меча Поляна 1“, „Меча Поляна 2“ и „Транспортна Лента Меча Поляна“ в рамките на обявеното работното им време за нощно каране, важи от 18:00 ч. до 21:00ч. на посочената върху картата дата.

5.14. Указания за издаване и презареждане на безконтактни лифт карти на носители за многократно ползване:

5.14.1. БЕЗКОНТАКТНИТЕ лифт карти на носители за многократно ползване трябва да се носят от лявата страна на връхната дреха/грейката – по възможност в джоб между левия лакът и рамото.

5.14.2.При доближаване до пропускните врати, те ще се отворят автоматично. Моля оставяйте разстояние между Вас и преминаващия преди Вас, за да осигурите правилното функциониране на антената.

5.14.3. Картата не трябва да се държи близо до мобилен телефон, iPod, както и в близост до друга мобилна техника или станиолови обвивки (от дъвка, лекарствени блистери и подобни).

5.14.4.Не носете повече от една карта от лявата страна на дрехата/грейката.

5.14.5.Не перфорирайте и не наранявайте по никакъв начин повърхността на картите!

5.14.6. Лифт карти за ски съоръженията в к.к. „Мальовица“ се издават и продават само и единствено от „ВИ АЙ ХЪНТИНГ“ ООД на касите на дружеството.

5.14.7. При презареждане на носители за многократно ползване от обявените цени в ценоразписа се приспада 1 лв.

5.14.8. Носителите за многократно ползване могат да бъдат презареждани по интернет чрез сайта www.malyovitsa.ski със следните услуги: 1/2 ден сутрин, 1/2 ден следобяд, 1 ден, 2 дни, 3 дни, 4 дни, 5 дни, 6 дни, 7 дни.

5.14.9. На носителите за многократно ползване може да има само една активна услуга. Презареждането на нова услуга става след изтичане на срока на валидност на предходната.

5.14.10. Носителите за многократно ползване са трайни и могат да бъдат използвани и в бъдеще през следващите сезони до промяната на вида им от издателя.

VI. УПРАЖНЯВАНЕ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ОБУЧЕНИЕ В СНЕЖНИ СПОРТОВЕ

6.1. Упражняване на стопанска дейност обучение в снежни спортове на територията на ски зона Мальовица се извършва след издаване на документ за право за упражняване на съответната дейност от страна на “ВИ АЙ ХЪНТИНГ” ООД на касите на дружеството в к.к. Мальовица.

6.2. Документът се издава само на лица, които отговарят на нормативните изисквания и при спазване на специфични условия, определени от “ВИ АЙ ХЪНТИНГ” ООД.

6.3. Документ за право за упражняване на стопанска дейност обучение в снежни спортове е във форма определена от “ВИ АЙ ХЪНТИНГ” ООД. Той е персонален и валидността му е един зимен сезон. Закупува се на касите на дружеството на еднократна стойност от:
– 1200лв. – с валидност един зимен сезон.

6.4. В случай на установено нарушение при ползването на документа за упражняване на стопанска дейност обучение в снежни спортове или ползването му по нерегламентиран начин, същият се отнема без право на компенсация съгласно правилата за издаване и ползване на същия.

VII. КОМПЕНСАЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

7.1. „ВИ АЙ ХЪНТИНГ“ ООД не носи отговорност, не възстановява стойността на закупените лифт карти и не дължи парични обезщетения в случай, че закупените лифт карти/ не могат да бъдат ползвани поради една или повече от следните причини:

7.1.1. Прекъсване на електрозахранването;

7.1.2. Неблагоприятни климатични условия – силен вятър, обилен снеговалеж, липса на сняг, много ниски или много високи температури, мъгли, проливен дъжд и други;

7.1.3. Частично затваряне на ски зоната – отделни ски писти и/или лифтове, по съображения за безопасност и в хипотези предвидени в действащото законодателство;

7.1.4. Нарушаване на целостта/повреда на лифт картата, в резултат от неправилно съхранение и експлоатация или при опит за интервенция върху нея;

7.1.5. Загубване на лифт картата;

7.1.6. Анулиране на лифт картата при неспазване на разпоредба от настоящите общи условия;

7.1.7. Болест или злополука на притежателя на лифт картата, възникнали по време на ползването й;

7.1.8. Прекратяване ползването на картата преди изтичане на нейната валидност от страна на лицето, което я е закупило, независимо от причината, която налага това.

7.2. При получаване на писмени оплаквания и рекламации, „ВИ АЙ ХЪНТИНГ“ ООД ще положи всички усилия да удовлетвори исканията на клиентите, когато те са основателни.

VIII. ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ СПАЗВАНЕТО НА УСТАНОВЕНИЯ РЕД В СКИ ЦЕНТЪРА НА К. К. МАЛЬОВИЦА.

8.1. Контролът по спазването на установените в настоящите общи условия правила за ползване от туристите на предоставяните ски услуги и правилата за безопасно поведение на туристите в к.к. Мальовица, както и налагането на предвидените в настоящите общи условия санкции се извършва от служителите на „ВИ АЙ ХЪНТИНГ“ ООД. Служителите имат следните правомощия:

8.1.1. Да извършват цялостен контрол върху спазването на установения ред по ски пистите и обслужващите ги съоръжения в ски центъра, както от ползвателите на услугите на територията на ски центъра.

8.1.2. Да следят за спазването на правилата за ползване на ски-пистите и обслужващите ги въжени линии.

8.1.3. Да следят за недопускане на ползването на ски-пистите и обслужващите ги въжени линии в ски центъра на к.к. Мальовица от лица с неадекватно поведение, във видимо нетрезво състояние и/или под влияние на упойващи вещества.

8.1.4. Да следят за недопускане на ползването на ски-пистите и обслужващите ги въжени линии в ски центъра на к.к. Мальовица от лица по начин нарушаващ задължителните правила за безопасно поведение по раздел IV и/или застрашаващ както собственото им здраве и безопасност, така и здравето и безопасността на останалите туристи в ски центъра.

8.1.5. Да осъществяват контролни проверки на случаен принцип за редовността на използваната лифт карта или билет.

8.1.6. Да реагират по подаден сигнал от туристи или служители на „ВИ АЙ ХЪНТИНГ“ ООД, осъществяващи охрана и контрол на достъпа до въжените линии, както и за оказване на съдействие при констатирано нарушение на общите условия за ползване на ски центъра и при необходимост от задържане на нарушители.

8.1.7. Да следят за недопускане на нерегламентирано движение на моторни шейни, АТВ машини и велосипеди по ски-пистите в ски центъра.

8.1.8. Да преценяват условията за практикуване на снежни спортове в рамките на работния ден и да подава информация за предприемане на мерки по затваряне на писти или на участъци от тях.

8.1.9. При наличие на опасност да сигнализират и да дава задължителни указания за поведение на скиорите в такава ситуация.

8.1.10. Да оказват помощ на пострадал, като обезопасява мястото на инцидента и изчаква пристигането на медицински лица или спасителен екип.

8.1.11. При осъществяване на проверка да изискват за справка документите за самоличност на проверяваните лица.

8.1.12. При изпълнение на служебните си задължения имат право да отправя предупреждение към лицата, които не спазват правилата, установени в настоящите Общи условия.

8.2. При констатиране на нарушения:

8.2.1. Изготвят протокол за констатиране на извършеното нарушение, който се подписва от нарушителя, а при нежелание от негова страна – от двама свидетели;

8.2.2. Анулират незабавно нередовните лифт карти, открити при проверки, както и лифт картите на нарушителите на настоящите общи условия и установените с тях правила, което се вписва в протокола.

8.2.3. Ограничават ползването на ски центъра от туристи, които не изпълняват тези общи условия, или не спазват инструкциите, давани от персонала, или с действията си застрашават обществената сигурност и нарушават обществения ред.

8.3. Всеки ползвател на услуги на територията на ски-центровете в к.к. Мальовица е длъжен да оказва съдействие при извършване на проверка от служители на „ВИ АЙ ХЪНТИНГ“ ООД.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

9.1 Планинската спасителна служба при Българския червен кръст (ПСС при БЧК) отговаря на тел. 1470 или на тел.112.

9.2. Всеки ползвател на ски услугите на територията на ски зона „Мальовица“, който е закупил лифт карта или билет от касите на „ВИ АЙ ХЪНТИНГ“ ООД, с факта на придобиването или ползването на картата изразява положителното си отношение към създадените с настоящите Общите Условия правила и се задължава да ги спазва.

9.3. „ВИ АЙ ХЪНТИНГ“ ООД си запазва правото да променя и допълва настоящите общи условия на база установени случаи в практиката, и/или с оглед добрите практики на други ски зони, и/или за конкретизирани на настоящите Общи условия, като промените влизат в сила по отношение на трети лица от датата на публичното им обявяване на определените в предходната точка места.

9.4. Всякакви спорове, които могат да възникнат във връзка с предоставяните услуги, предмет на настоящите общи условия, както и във връзка с тяхното тълкуване и прилагане, се разрешават чрез преговори. В случай на непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд. Приложими са разпоредбите на действащото българско законодателство.